.

Don’t Go it Alone

 

Don’t Go it Alone 

Diogelwch Personol

 1. Peidiwch â derbyn diodydd gan bobl ddieithr, gwnewch yn siŵr eich bod yn gweld eich diod yn cael ei gweini a chadwch eich diod gyda chi bob amser
 2. Gwnewch yn siŵr fod gennych gredyd yn eich ffôn a bod y batri wedi’i wefru cyn i chi fynd allan
 3. Gwnewch yn siŵr fod gennych rifau ffôn symudol bob un o’ch ffrindiau cyn i chi fynd allan
 4. Gwnewch yn siŵr fod rhywun yn gwybod ble’r ydych chi bob amser
 5. Peidiwch byth â cherdded adref ar eich pen eich hun a chadwch at strydoedd sydd wedi’u goleuo’n dda
 6. Cadwch arian dros ben er mwyn i chi allu cyrraedd adref yn ddiogel
 7. Cynlluniwch sut y byddwch yn mynd adref cyn i chi fynd allan – trefnwch lifft, codwch amserlenni bysiau/trenau neu archebwch dacsi trwyddedig
 8. Os yw bws yn wag neu eich bod yn ei ddal wedi iddi nosi, arhoswch ar y llawr gwaelod mor agos ag sy’n bosibl at y gyrrwr
 9. Eisteddwch yng nghefn y tacsi bob tro – os ydych yn teimlo’n bryderus, gofynnwch i’r gyrrwr stopio mewn man prysur rydych chi’n ei wybod ac ewch allan
 10. Peidiwch byth â mynd mewn tacsi didrwydded neu minicab sy’n ceisio denu busnes

Personal Safety

 1. Don’t accept drinks from strangers, make sure you see your drink being served and never leave your drink unattended
 2. Make sure your phone credit is topped up and battery is charged before going out
 3. Make sure you have each of your friends’ mobile numbers before going out
 4. Make sure someone always knows where you are
 5. Never walk home alone and keep to well-lit streets
 6. Always keep spare cash to get home safely
 7. Plan how you are getting home before you go out – arrange a lift, get timetables for buses / trains or book a licensed taxi
 8. If a bus is empty or you’re catching it after dark, stay on the lower deck as near as possible to the driver
 9. Always sit in the back of a taxi – if you feel uneasy, ask the driver to stop at a busy place you know, and get out
 10. Never get into an unlicensed taxi or minicab touting for business