.

Purse Snatchers

 

Purse Snatchers

Dwyn eiddo personol

 1. Cadwch eich bag ar gau ac yn ddiogel bob amser, a pheidiwch â chario eitemau fel ffonau a waledi/pyrsiau mewn pocedi sy’n hawdd eu cyrraedd;
 2. Os oes gan eich bag strap, gwisgwch ef ar draws eich corff a’i gadw’n ddiogel;
 3. Cadwch eich pwrs/waled yn agos at eich corff neu mewn poced sydd wedi’i guddio ar flaen eich siaced;
 4. Pan fyddwch yn defnyddio eich ffôn symudol mewn man cyhoeddus, byddwch yn ymwybodol o’r bobl o’ch cwmpas a pheidiwch â gadael i unrhyw beth dynnu eich sylw – peidiwch â gwneud eich hunan yn darged hawdd i ladron ffonau symudol;
 5. Cadwch eich bag gyda chi bob amser a pheidiwch byth â’i adael ar gefn troli siopa neu goets baban;
 6. Peidiwch â dangos eich arian mewn mannau cyhoeddus a pheidiwch â chario symiau mawr o arian yn eich pwrs/waled.

Theft of personal belongings

 1. Keep your bag shut and secure at all times, and do not carry items such as phones and wallets/purses in easy to access bag pockets;
 2. If your bag has a strap, wear it across your body and secure it;
 3. Keep your purse/wallet close to your body or in a concealed front jacket pocket;
 4. When using your mobile phone in public, be aware of those around you and avoid getting distracted - don’t make yourself an easy target for phone thieves;
 5. Never leave your bag unattended or on the back of shopping trolleys or pushchairs;
 6. Don’t be flash with your cash in public, and avoid carrying large amounts of money in your purse/wallet.