.

The Window Shoppers

 

Present Pinchers

Troseddau Cerbydau

 1. Cadwch eitemau o olwg. Tynnwch eitemau o’ch cerbyd pa bryd bynnag y byddwch yn ei adael. Gall eitemau fel newid mân neu gôt ddenu lleidr, hyd yn oed.
 2. Peidiwch â gadael unrhyw fagiau siopa neu anrhegion lle gall pobl eu gweld yn eich cerbyd. Ewch â nhw gyda chi, os yw hynny’n bosibl. Os nad ydyw, cadwch nhw dan glo, o olwg, yng nghist eich cerbyd.
 3. Clowch bob drws a ffenestr. Ni fydd y rhan fwyaf o gwmnïau yswiriant yn talu am ladrad os nad oedd y cerbyd wedi’i gloi.
 4. Defnyddiwch eich larwm neu’ch llonyddwr, neu defnyddiwch ddyfais gwrthladrad, fel clo ar gyfer y llyw.
 5. Gosodwch ddyfais gwrthladrad ar gyfer offer sain. Os oes gan eich stereo wyneb y mae modd ei dynnu i ffwrdd, yna dylid ei dynnu o’r cerbyd.
 6. Cadwch eich offer llywio â lloeren yn ddiogel. Tynnwch ddyfeisiau llywio â lloeren a’u dalwyr, yn ogystal â’r marciau y mae’r dalwyr yn aml yn eu gadael ar y sgrin wynt. Peidiwch â gadael eich dyfais llywio â lloeren yn y blwch menig nac o dan y sedd – ewch â hi gyda chi.
 7. Marciwch eich offer llywio â lloeren â’ch cod post a rhif eich tŷ neu rif cofrestru eich cerbyd, gan ddefnyddio marcwyr diogelwch arbennig. Hefyd, gallwch ei gofrestru’n rhad ac am ddim ar y gronfa ddata eiddo genedlaethol, www.immobilise.com

Vehicle Crime

 1. Keep items out of view. Remove items from your vehicle whenever you leave it unattended. Even items such as loose change or a coat can tempt a thief.
 2. Don’t leave any shopping bags or presents on view within your vehicle. Where possible, take them with you. If not, then keep them locked away, out of sight, in the boot of your vehicle.
 3. Lock all doors and windows. Most insurance companies will not cover thefts if the vehicle was not locked.
 4. Use your alarm or immobiliser, or, use an anti-theft device such as a steering wheel lock.
 5. Fit an anti-theft device for audio equipment. If your stereo is fitted with a ‘faceoff’ then this should be removed from the vehicle.
 6. Keep your sat nav safe. Remove satellite navigation devices and their holders, as well as the marks the holders often leave behind on windscreens. Don’t leave your satellite navigation device in the glove compartment or under the seat – take it with you.
 7. Mark your satellite navigation equipment with your postcode and house number or your vehicle registration number, using special security markers. You can also register it for free on the national property database, www.immobilise.com
 
 
Cover art for Bootylicious

On Air

Badger playing Destiny's Child - Bootylicious